Do roku 1918, nebolo možné v Rakúsko–Uhorskej monarchii – na území Slovenska – založiť samostatný slovenský turistický spolok. V niektorých regiónoch Slovenska vznikali v rokoch 1880 až 1918 sekcie Uhorského karpatského spolku, v ktorých sa organizovaná turistika úspešne rozvíjala. V Hlohovci a okolí neboli takéto organizované aktivity zaznamenané.

Po vyhlásení ČSR sa vtedajší Klub českých turistov pretransformoval na Klub československých turistov (KČST). Prvý slovenský odbor KČST vznikol v roku 1919 v Bratislave. Postupne sa do neho začleňovali všetky dovtedajšie turistické sekcie a spolky. V roku 1920 sa stal KČST prakticky hlavným a jediným reprezentantom turistiky a turistov celej ČSR.

V období rokov 1920 až 1938 turistiku intenzívne ovplyvňovali nové hnutia pobytu v prírode, najmä skauting a tramping. Aktivity týchto hnutí boli zaznamenané aj v Hlohovci a sústreďovali sa v organizáciách Sokol, Slovenský Orol, Židovský športový spolok. Pozostávali najmä z krátkych vychádzok a výletov do blízkeho okolia. Neskoršie bol založený miestny klub KČST v Hlohovci, ktorý vyvíjal turistické aktivity primerané vtedajšej dobe. V roku 1938 tento klub zakúpil pozemok v Jalšovom a vybudoval na ňom Turistickú útulňu (na mieste neskorších Jalšovských chát podniku MIER Hlohovec). Útulňa slúžila pre potreby turistov z Hlohovca (zrazy, dovolenky, víkendové pobyty).

Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa KČST pretransformoval na Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL). V Hlohovci pôsobil v rokoch 1939 až 1945 samostatný odbor (OKSTL).

Po vojne, po roku 1945 začala činnosť KSTL pokračovať vo viacerých tzv. zboroch – turistický, horolezecký, lyžiarsky, vodácky, jaskyniarsky, záchranný, fotozbor. V Hlohoveckom zbore boli aktívni hlavne peší turisti a vodáci. Podarilo sa obnoviť aj vojnou zničenú chatu v Jalšovom. Žiaľ, neskoršie, po výstavbe rekreačných zariadení podniku MIER bola táto chata turistom násilne odňatá a prevedená do správy majiteľa rekreačného strediska.

V roku 1947 utvoril KSTL spoločne s Klubom českých turistov (KČT) opäť celoštátnu organizáciu s pôvodným názvom Klub československých turistov. Dlho im však samostatnosť nevydržala. V roku 1948, po nástupe komunistov k moci, boli obe jednotlivé zložky KČST (KČT a KSTL) násilne začlenené do novej zjednotenej a jedinej telovýchovnej organizácie, s názvom Československá obec sokolská (ČOS). Forma a názvy zjednotenej telovýchovnej organizácie sa postupne menili, faktom však bolo, že turisti boli po celých cca 40 rokov súčasťou jednotnej organizácie telesnej výchovy pod rôznymi názvami (JDTO, ČSTV, ČSZTV, STO).

V Hlohovci bola turistika v roku 1956 začlenená do novej TJ Lokomotíva Hlohovec, ktorá mala sídlo v budove Sokolovne. V rámci tejto TJ bol vytvorený samostatný oddiel turistiky (OT), ktorý zahŕňal peších turistov, lyžiarov aj vodákov. Tento oddiel bol mimoriadne aktívny vo svojej činnosti, čo prilákalo do jeho radov značné množstvo turistov. Počtom členov bol oddiel jedným z najväčších turistických oddielov nielen v Západoslovenskom kraji, ale aj v rámci celého Slovenska. Výhodou začlenenia do TJ Lokomotíva bolo, že turisti mohli pri svojich aktivitách využívať zľavnenú železničnú dopravu. Oddiel poriadal zájazdy do turisticky zaujímavých oblastí na Slovensku aj v zahraničí a rôzne vlastné klubové akcie. Turisti z klubu sa zúčastňovali krátkodobých aj dlhodobých centrálne organizovaných akcií. Samozrejmosťou bývala účasť na pravidelných každoročných Celoslovenských zrazoch turistov a vysokohorských turistov. Aktívny bol aj turistický oddiel mládeže (TOM). Dlhoročnými poprednými funkcionármi oddielu, ktorí držali záštitu nad jeho činnosťou, boli majstri turistiky, páni Štefan Ďurec, Jozef Štefanovič a Ján Bedeč.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia získavali veľkú popularitu jednodňové turistické akcie, poriadané pre širokú verejnosť. OT TJ Lokomotíva Hlohovec zachytil tento trend a v roku 1978 sa stal spoluusporiadateľom a neskoršie hlavným a jediným usporiadateľom turistickej akcie Pochod HP. Táto akcia v blízkom pohorí Považský Inovec, na trase z Hlohovca do Piešťan, si získala v poslednej dobe širokú popularitu medzi turistami a hlavne mládežou. Poriada sa pravidelne dvakrát ročne – Jarný pochod a Jesenný pochod a v roku 2013 zaznamenáva svoj 35.ročník.

V roku 1985 sa začali rozvíjať turistické aktivity v podniku Slovakofarma. Po počiatočnom zaštítení týchto aktivít v oddiele ZRTV vznikol v roku 1987 Hlohovci ďalší turistický oddiel – OT TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec. Tento oddiel bol od svojho vzniku veľmi aktívny a zameral sa na systematické spoznávanie turistických zaujímavostí Slovenska formou jednodňových zájazdov raz za mesiac do vybraných pohorí. Okrem toho poriadal každý rok aj 3–4 tzv. predĺžené víkendy a 1 až 2 väčšie turistické akcie (cca týždňové) zamerané na pohoria Slovenska a Európy.

Prevratné zmeny v spoločnosti v roku 1989 sa odrazili aj v organizácii telovýchovy na Slovensku. Turisti sa osamostatnili od spoločnej telovýchovnej organizácie a vznikol Klub slovenských turistov (KST), ako priamy nasledovník povojnového KSTL. TJ Lokomotíva Hlohovec postupne zanikala a jej jednotlivé oddiely prechádzali do iných klubov. OT TJ Lokomotíva sa v roku 1992 pretransformoval na samostatný subjekt KST Hlohovec, patriaci do turistickej organizácie KST. So zánikom TJ Lokomotíva súvisela aj strata výhod vo forme zľavnenej dopravy, čo malo za následok pomerne veľký úbytok členov, prechádzajúcich do nového samostatného klubu KST Hlohovec. Napriek zníženej členskej základni si však klub zachoval dovtedajšie tradičné aktivity a podľa možností ich ďalej rozvíjal.

Ako nasledovníkovi niekdajšieho KSTL bola KST Hlohovec de iure vrátená aj chata v Jalšovom. Žiaľ, pre obštrukcie vtedajších užívateľov, ktorí chatu de facto odovzdať nechceli, sa celý proces reštitúcie naťahoval tak dlho, až došlo pričinením vandalov k zničeniu nielen turistickej chaty, ale aj celého rekreačného strediska, známeho pod zľudovelým názvom Jalšovské chaty.

V súvislosti s osamostatnením celého turistického hnutia sa aj OT TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec v roku 1991 pretransformoval na Klub turistov Slovakofarma (KTS) Hlohovec, patriaci do turistickej organizácie KST. Klub pokračoval vo svojej činnosti rovnakými overenými formami ako v predošlých rokoch a svojimi akciami zmapoval prakticky celé územie SR. Keď sa podnik Slovakofarma v roku 2004 pretransformoval na podnik s názvom Zentiva, zmenil názov aj turistický klub – na Klub turistov Zentiva (KTZ) a naďalej pokračoval vo svojej zabehnutej činnosti. Vedúcimi osobnosťami klubu boli po celý čas jeho činnosti majstri turistiky, páni Václav Kubica a Peter Lindtner. V roku 2009 však tento klub svoju mimoriadne úspešnú a plodnú činnosť ukončil dobrovoľným rozpustením.

V Hlohovci tak ostal pôsobiť jediný turistický klub, orientovaný na širokú verejnosť a masovú turistiku – KST Hlohovec. Vedie ho majster turistiky, pán Ján Bedeč. Klub pôsobí v skromnejších podmienkach ako v minulosti, bez vlastných priestorov, s nižším počtom členov, v zmenšenom rozsahu činnosti. Funguje však do dnešných dní, organizuje tradičné masové akcie (Pochody HP, Silvestrovský výstup na Šianec, Novoročný výstup na Urbánok). Členovia klubu sa zúčastňujú na Celoslovenskom zraze turistov, na Národnom výstupe na Kriváň, na regionálnych akciách iných turistických klubov a snažia sa tak pokračovať v činnosti svojich predchodcov.