Prvým zaznamenaným turistickým klubom v Hlohovci bol v období prvej ČSR Miestny klub Klubu československých turistov (KČST) v Hlohovci, ktorý bol založený v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou.  V období Slovenského štátu sa KČST pretransformoval na  Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL). V Hlohovci pôsobil v rokoch 1939 až 1945 samostatný odbor – OKSTL Hlohovec. Po vojne, po roku 1945, začala činnosť KSTL pokračovať vo viacerých tzv. zboroch. V Hlohovci pôsobil Miestny zbor KSTL, v ktorom boli aktívni hlavne peší turisti a vodáci. V roku 1956 bola turistika v Hlohovci začlenená do novej TJ Lokomotíva Hlohovec. V rámci tejto TJ bol vytvorený samostatný oddiel turistiky (OT), ktorý zahŕňal peších turistov, lyžiarov aj vodákov. Tento oddiel pôsobil až do roku 1992.

Prevratné zmeny v spoločnosti v roku 1989 sa odrazili aj v organizácii telovýchovy na Slovensku. Turisti sa osamostatnili od spoločnej telovýchovnej organizácie a vznikol Klub slovenských turistov (KST), ako priamy nasledovník povojnového KSTL. OT TJ Lokomotíva sa vo februári 1992 pretransformoval na samostatný subjekt KST Hlohovec, patriaci do turistickej organizácie KST.

V súčasnej dobe pôsobí v Hlohovci KST Hlohovec ako jediný turistický klub, orientovaný na širokú verejnosť a masovú turistiku. Vedie ho majster turistiky, pán Ján Bedeč. Klub pôsobí v skromnejších podmienkach ako v minulosti, bez vlastných priestorov, s nižším počtom členov, v zmenšenom rozsahu činnosti. Funguje však do dnešných dní, organizuje tradičné masové akcie  (Pochody HP, Silvestrovský výstup na Šianec, Novoročný výstup na Urbánok). Členovia klubu sa zúčastňujú  na Celoslovenskom zraze turistov, na Národnom výstupe na Kriváň, na regionálnych akciách iných turistických klubov a snažia sa tak pokračovať v činnosti svojich predchodcov.

Adresa klubu:

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC,
SNP 14, 920 01  HLOHOVEC

E-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Web (Pochod HP): http://hppochod.webnode.sk/