Vznik a začiatky
Prvé kapitoly tejto, dnes už tradičnej turistickej akcie, sa začali písať v roku 1978 v malej pobočke bratislavskej firmy Hutný projekt, ktorá sídlila v Hlohovci, pri kúpalisku pod zámkom. Bolo to v časoch veľkej popularity rôznych diaľkových turistických akcií, pochodov, šlapákov (pre niekoho aj slopákov), prechodov. V Hlohovci, kde aktívne pôsobil veľký turistický oddiel vtedajšej TJ Lokomotíva, však niečo podobné nikto neorganizoval. Tak sa v menovanej firme zrodila myšlienka pripraviť svojim kolegom a priateľom malé povyrazenie do prírody.

Trasa pochodu
V Hlohovci začínala a končila iba jedna oficiálna turistická cesta – červená hrebeňovka Považského Inovca – o trase nebolo treba dlho premýšľať. Štart bol prirodzene v Hlohovci, pod červeným turistickým hríbikom na železničnej stanici. Za cieľ vybrali sedlo Havran nad Piešťanmi, s posedením v malebnom turistickom hostinci. Tým bola aj daná dĺžka trasy pochodu – 25 km. Pre spestrenie pochodu bolo možno urobiť krátke zastavenie na Jalšovských chatách, vtedy ešte fungujúcich v plnom rozkvete.
Základná trasa pochodu od 1. ročníka až po dnes je teda klasická: Hlohovec – Havran v dĺžke 22 km (v minulosti uvádzaná ako 25 km). Postupne boli v ďalších ročníkoch pridávané nové trasy. Pre menej zdatných turistov a pre rodiny s deťmi je pripravovaná trasa dlhá 12 km Hlohovec – Jalšové a trasa dlhá 17 km Jalšové – Havran. Pre uspokojenie výkonnostných turistov sa v ponuke objavila trasa Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany, dlhá 35 km.

Názov akcie
Osobitnú spomienku si zaslúži história názvu akcie. Firma Hutný projekt podala pomocnú ruku pri organizovaní prvých troch ročníkov a tak iniciály mena tejto firmy dali meno celej turistickej akcii – Pochod HP. Aj keď v roku 1982 Hutný projekt v Hlohovci skončil svoje pôsobenie, skratka HP v názve pochodu zostala a turisti si ju začali vysvetľovať po svojom: Horský pochod, Hlohovecký pochod, Hore Považím. Najviac sa ujalo dešifrovanie skratky podľa názvov miest Hlohovec – Piešťany, ktoré zodpovedá aj skutočnej trase a dodnes je oficiálne používané.

Prvé kroky
Prvý pochod sa uskutočnil na prelome apríla a mája 1978. Bol nazvaný Jarný pochod HP. Bohužiaľ, zúčastnil sa ho iba 1 turista – hlavný organizátor. V októbri 1978 pripravili organizátori Jesenný pochod HP, s rovnakou trasou. Účasť sa zvýšila päťnásobne: na štarte sa stretlo päť turistov. Pre potreby štatistiky sa pri neskoršom bilancovaní tieto dve akcie nazvali nultý, alebo skúšobný ročník.

Pokračovanie v započatej tradícii
V ďalšom roku 1979 sa organizátori z Hutného projektu, sami členovia turistického oddielu Lokomotíva Hlohovec, uchýlili pod ochranné krídla tohto oddielu, ktorý akciu podobného typu vo svojom kalendári nemal, a pripravili na jar i jeseň pochody s účasťou približne 20 turistov. Tieto akcie možno nazvať 1. ročníkom pochodu HP. Odvtedy sa pravidelne každý rok dvakrát, na jar a na jeseň, stretávajú priatelia prírody a turistiky na Jarnom a Jesennom pochode HP.

Počty účastníkov
Počet účastníkov sa v závislosti od počasia pohyboval v začiatkoch okolo 30 až 50 turistov, postupne sa vyšplhal na 50 až 80 turistov a v ostatných ročníkoch na jar prichádza 300 – 500 turistov a v jeseni 200 – 400 turistov. Rekordné boli nasledovné ročníky, na ktorých boli zaznamenané tieto počty účastníkov:
Rok 2008 – 580 (jar) + 385 (jeseň) = 965 turistov, rok 2010 – 453 + 497 = 950 turistov, rok 2011 – 722 + 576 = 1298 turistov a rok 2012 – 612 turistov na Jarnom pochode a 739 turistov na Jesennom pochode, čo je spolu 1351 účastníkov. To znamená, že v oboch ostatných ročníkoch padla tisícka.
Najčastejšími účastníkmi bývajú prirodzene turisti z Hlohovca a blízkeho okolia, z ktorých značnú časť tvoria mladí turisti – deti z TOM. Ďalšou početnou a pravidelnou účastníckou skupinou sú naši turistickí priatelia z Trnavy, Piešťan a ich okolia. Výnimkou nie sú ani turisti z Bratislavy, Nitry, Topoľčian, Prievidze a iných slovenských miest. Raritou bola v 80. rokoch účasť turistu z vtedajšej NDR, ktorý na náš pochod „zablúdil“ počas pracovného pôsobenia vo vtedajšej Slovakofarme a neskoršie aj účasť belgickej turistky, pôsobiacej vo firme Bekaert. Najpočetnejšou zahraničnou návštevou však boli turisti z maďarského mesta Györ, ktorí sa o našej akcii dozvedeli z internetu a na Jarný pochod HP v roku 2009 prišli autobusom v počte cca 40 turistov, vo veku od žiackeho po seniorský.
Veková štruktúra turistov býva tiež rozmanitá. Od detí v predškolskom veku, ktoré chodia striedavo pešo a na chrbtoch svojich rodičov, alebo starých rodičov, cez silné zastúpenie školopovinnej a stredoškolskej mládeže, až po dospelú generáciu turistov, medzi ktorými nie sú výnimkou turisti v seniorskom veku so siedmymi až ôsmymi krížikmi na chrbte. A zahanbiť sa vôbec nedajú. Skôr naopak, svojou vytrvalosťou sú vzorom aj pre vekom mladších.

Propagácia
Propagáciu POCHODU HP zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. V ostatných rokoch je POCHOD HP aj oficiálnou akciou Mesta Hlohovec a je propagovaný na oficiálnej stránke mesta: http://www.hlohovec.sk/. Okrem toho je POCHOD HP pravidelne propagovaný aj v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie, v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz, v dvojtýždenníku Fraštacké noviny, v televízii HcTV, v časopise Život v Hlohovci. Pravidelne sa našej akcii venuje aj Slovenský rozhlas vo svojej informačnej relácii o turistických podujatiach. Pravidelne nám pozornosť venujú aj lokálne televízie Stará Turá, Myjava, Brezová, Senica, Skalica a web stránky viacerých miest a obcí. V neposlednej miere napomáhajú dobrej propagácií aj moderné informačné prostriedky – informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hcregion.sk, hlohovec.dnes24.sk a hlohovec.virtualne.sk. No a už tradične je POCHOD HP propagovaný ústnym podaním medzi priateľmi a nadšencami, ku ktorému sa pripojila aj najmodernejšia verzia ústneho informovania a klebetenia: Facebook.

Organizátori
Organizátorom pochodu sa so zakladajúcim Hutným projektom stal v 1. ročníku turistický oddiel TJ Lokomotíva Hlohovec a do tretieho ročníka bol pochod organizovaný ako ich spoločná akcia. Vo štvrtom ročníku ponúkla pomoc pri organizovaní aj spriatelená TJ ČH Leopoldov a táto spolupráca trvala do 8. ročníka. Od 9. ročníka je organizátorom iba OT TJ Lokomotíva Hlohovec. Po rozpade TJ Lokomotíva a transformácii jej turistického oddielu na KST Hlohovec sa v 12. ročníku v roku 1990 stal jediným organizátorom KST Hlohovec, čo trvá do dnešných čias.
Mladá partia turistov, ktorá sa vyformovala v počiatočných rokoch akcie tvorí dodnes organizačný štáb pochodu. Partia stále mladá, ibaže poniektorí si viacej pamätajú a iní majú deti o viac ako dve desiatky rokov staršie ako pri prvom ročníku. Za všetkých, ktorí po tie roky udržiavali akciu pri živote spomenieme aspoň zopár mien. Zakladajúci členovia z Hutného Projektu: Fero Miklovič a Jozef Kákoš. Spolupracovníci z TO Lokomotíva Hlohovec: Juraj Kšinant, Peter Klajdač, Darina Klajdačová, Martin Kollárik, Paľo Madlenga, Peter Miljkovič, Milka Miklovičová, Ľubo Pavlíček, Evka a Jarka Pestúnové, Štefan Pišoja, Ičo Štefanovič, Marián Tovarňanský, Jožko Zátura, Juraj Jandík, Stano Hrnčár, Roman Košiarčik, Milan Pažitný, Juro Pekarovič, Pepo Šimora. Zo spriatelenej ČH Leopoldov boli najaktívnejšími účastníkmi Slavo Chrenko, Marta Bujnáková, Alojz Koleno, Ján Králik, Jozef Šoka, Jozef Tvrdý a Štefan Uher.
Samozrejme nemožno nespomenúť majstrov turistiky – Janka Bedeča a dnes už nebohého Štefana Ďureca, ktorí držali ochranné ruky nad Pochodom HP po celých čas jeho existencie.
V dnešných časoch stojí celá príprava a organizácia hlavne na pleciach tradičnej turistickej partie, ktorú tvoria: Ján Bedeč, Dušan Kaša, Peter, Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Miljkovič, Ľuboš Pavlíček, Ivan Štefanovič, Jozef Studenič, Štefan Pišoja, Fero Miklovič.
A výdatne im pomáha aj mladá, nastupujúca generácia turistov, ktorí sa v ostatných rokoch zapojili do organizácie HP a výrazne pomáhajú na kontrolách a všade tam, kde je to potrebné. Sú to: Veronika Kallová, Natália Ďurišová, Miki Bedeč ml., Peter Hrdlička, Marián Bílený, Martin Slivka, Roman Surový, Sylvia Trhlíková, Michal Zátura a ich priatelia.
Ak sme pri tom výpočte priateľov a organizátorov nebodaj na niekoho zabudli, nech nám je odpustené.

Materiálne a finančné zabezpečenie
Záverom hodno spomenúť materiálne a finančné zabezpečenie akcie. V časoch, pred rokom 1989 fungoval systém zjednotenej telovýchovy a boli to časy podpôr, dotácií, a nejaké peniaze na propagáciu, občerstvenie a dopravu sa v pokladnici TJ spoločne s príspevkom spoluusporiadateľov vždy našli. Po roku 1989 sa však situácia trocha zmenila. Do roku 1992 sa dobiehalo ešte zo starých zásob, ale v roku 1993 už nastalo úplné samofinancovanie organizácie formou sponzorských príspevkov. Významnou pomocou bol v ostatných rokoch aj finančný príspevok od Mesta Hlohovec, ktorý významným spôsobom pomáha zabezpečiť autobus na dopravu turistov z Havrana do Hlohovca a propagačné materiály, diplomy, odznaky a pod.

Priatelia a spriatelené firmy
Ďalšie peniaze na náklady spojené s organizáciou – propagácia, občerstvenie, doprava, odznaky, diplomy, zabezpečujú organizátori u spriatelených a sympatizujúcich firiem a jednotlivcov. V doterajšej histórií akcie boli našimi mecenášmi uvedení jednotlivci a firmy: Ing. O. ZEMKO – AZ veľkoobchod Hlohovec, Ing. arch. P. BAKONYI – ateliér architektúry Hlohovec, S. PAGÁČ – CENTRA Hlohovec, M. PAGÁČ – METALUX Hlohovec, V. FOGLTON jr. – Autodoprava FOFO Hlohovec, M. PETRUŠKA – FOREKO Sereď, Ing. E. DURDYOVÁ – HOBBY a CYKLOSERVIS Hlohovec, M. DURDY – HOBBY Hlohovec, J. CHYLÍK – DATAGRAM Hlohovec, PhDr. M. CHYLÍK – pracovisko klinickej psychológie Hlohovec, J. ONDRIŠ – Autosalón KASO Hlohovec, Ing. P. LÍŠKA + ing. V. KOVÁČIK + ing. Ľ. MIKLOVIČ + ing. V. ŠTEVO – Spol. LIPA Hlohovec, J. PAVLOVIČ – RYBA Hlohovec, Ing. A. ŠVEC – PEDIS Hlohovec, Š. PIŠOJA + Š. PÚŠ – PESTAS Hlohovec, M. PIŠOJA – PIŠOJA Hlohovec, Š. PIŠOJA – Stavebná firma Hlohovec, J. Porubčanský – RAPOS Trnava, Ľ. Pišojová – PROMETHEUS Hlohovec, J. ZENKAY – REKOSTA Piešťany, Ing. M. JAVOR – RUSTICA Hlohovec, I. BÁLENT – SPOMA Hlohovec, V. TITTEL – Potraviny TITTEL Hlohovec, D. TERNÉNY – PIVOT & QARI Hlohovec, Ing. A. ČANIGA – VIS Piešťany, L. VYKOPAL – Elektro VYKOPAL Hlohovec, V. FOGLTON jr. – Hlohovec.

Záver
Nakoniec budem trochu neskromný. Tak akosi prirodzene, ako ubiehajú roky a my starneme s našim pochodom, zisťujeme, že k najväčším sponzorom a podporovateľom patríme my – organizátori, ktorí tomu venujeme svoj čas a kopu iných drobností. Robíme to však radi, pretože sme radi v prírode, v spoločnosti dobrých priateľov, medzi ktorých rátame aj Vás – všetkých turistov z HáPéčka.
No a na samý záver treba menovať úplne najväčších a najchápavejších priateľov Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky a priateľky. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho HP trocha unavení, ktoré po nás odložia zablatené vibramy a prepotené flanelky a ktoré toto všetko trpezlivo chápu už celých 35 rokov.

Zapísal: Fero Miklovič, Klub slovenských turistov Hlohovec, 2. apríl 2013